browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Brzostowie (Głogów)


 
Brzostów jest od 1984r dzielnicą Głogowa, ale niegdyś była to samodzielna wieś zwana do 1945r Brostau.
 

 
Najwcześniejsze wspomnienie o wsi zwanej wówczas Ubrezte, tłumaczone u brzostu (brzost to rodzaj drzewa- wiąz górski), datowane jest na 1175r. Wówczas książę Bolesław I w tamtym miejscu założył ogrody. Następnie wymieniono ją w 1201r jako Wrezt w dokumencie papieskim. Kolejna wzmianka o Brustowie pochodzi z końca XIIIw kiedy wymienia się ją przy okazji majątku biskupów wrocławskich.
 
Kiedy w XIIIw sąsiadujący ze wsią Głogów zaczął się rozwijać, książę Henryk III włączył Brustow w jego obszar.
Przez wieki nie tylko miasto, ale i dawna wieś doświadczyły wielu nieszczęść. Najpierw strawił ją pożar z rozkazu księcia Jana II Szalonego, który wolał by była spalona aniżeli miałaby zostać zdobyta przez wojsko czeskie. Z kolei w 1615r w Brzostowie schronienie znaleźli mieszkańcy Głogowa kiedy w mieście wybuchł pożar. Kolejny raz wieś została zniszczona, kiedy stacjonujące tam wojska szwedzkie zaprószyły w 1634r ogień.
 
CIEKAWOSTKA

W XVIIw Austriacy wznieśli w Głogowie twierdzę, którą następnie przebudowywano i rozbudowywano. Kiedy w XVIIIw Śląsk trafił pod panowanie pruskie, podczas kolejnej jej rozbudowy z połowy wieku, swój wkład w prace wnieśli mieszkańcy Brzostowa. Podczas wojen napoleońskich została zdobyta w 1806r przez wojska francuskie, które kwaterunek miały we wsi. Tam też podpisano akt kapitulacji po oblężeniu przez wojska pruskie wojsk francuskich.
 

OdnośnieFestung Glogau, bo tak zwała się twierdza w Głogowie, armię Napoleona pokonały armie Prus i Rosji.
W kolejnym roku podpisano akt kapitulacji nie tylko twierdzy, ale i miasta.
Wieś z końcem XIXw posiadała szkołę, dwie świątynie: katolicką i ewangelicką, zajazd oraz pałac.
 
Głogów został dotkliwie zniszczony podczas jego oblężenia z końca II wojny światowej i władze polskie ulokowano wówczas w Brzostowie. Wysiedloną niemiecką ludność zastąpili osadnicy z Wielkopolski oraz Kresów.
 

Nieistniejący już pałac w Brzostowie dziś można zobaczyć na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu. Nie ma o nim niestety żadnych informacji.