browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Jugowej


 
Mniej więcej w połowie drogi między Strzegomiem a Bolkowem leży Jugowa zwana przed wojną Hausdorf. Najwcześniejsze wspomnienie wsi pochodzi z końca XIIIw.

Wśród właścicieli byli: Nickel Ome, Nickel Sweynchen, Antonius Schindl (XIVw), ród Zedlitz (XVI) oraz ród von Reibnitz (od 1539r). Nie wiadomo dokładnie kiedy majątek w Jugowej podzielono na dwie części tworząc Jugową Dolną i Górną, ale w 1558r jedna część przypadła Georgowi von Schweinichen’owi, a druga baronowi von Schellendorf’owi. Po obu dziedziczyli synowie.
 

 
Z końcem XVIIw dobra w Jugowej stały się własnością rodu von Schweinitz i do niej Jugowa należała aż do końca II wojny światowej. Ostatnim z rodu był hrabia Hans Friedrich urodzony w 1866r. Spośród trzech jego synów, którzy przyszli na świat w pałacu w Jugowej przeżył II wojnę światową tylko średni- Hans Bernhard. Pozostali zginęli w 1943r: najstarszy w bitwie pod Smoleńskiem, a najmłodszy również na froncie wschodnim.
 

Nieistniejący już pałac w Jugowej wspomniano już na początku XVIIw. Kiedy stał się własnością rodu von Schweinitz poddano go rozbudowie w 1873r. Z końcem wojny został zajęty przez czerwonoarmistów, którzy przebywając tam prawie trzy lata nie tylko go splądrowali, ale i zniszczyli. Na koniec w lutym 1948r spłonął.
 
 
 
Po odejściu wojska majątek stał się własnością Skarbu Państwa , który oddał go w zarząd GS „Samopomoc Chłopska”. Doprowadzony do ruiny pałac ostatecznie rozebrano i dziś jego częściowy wygląd zachował się na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu, bo do dziś pozostały po nim resztki murów przy ziemi i zasypane piwnice. Z całego założenia pałacowo- parkowego zachował się zarośnięty park oraz wykorzystane zabudowania: dawny budynek administracyjny, rządówka, dom pracowników dawnego folwarku, dom ogrodnika, stajnia i uprzężalnia, wozownia spichlerz, obora, stodoła oraz cieplarnia.